Lưu ý: Webinar sẽ tắt khi bạn thoát trình duyệt, hãy tập trung trong 2h tới, những giá trị bạn nhận được sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.